Правни въпроси

Правене на Резервации в този СайтПравене на Резервации в този Сайт
Общи разпоредбиОбщи разпоредби
Защита на личните данниЗащита на личните данни
Използване на резервацииИзползване на резервации
Права на интелектуална собственостПрава на интелектуална собственост
Разрешено ползванеРазрешено ползване
Промени на този Интернет сайтПромени на този Интернет сайт
Връзки към други Интернет сайтовеВръзки към други Интернет сайтове
Електронни писма по ИнтернетЕлектронни писма по Интернет
ГаранцииГаранции
СигурностСигурност
Ограничаване на отговорносттаОграничаване на отговорността
Отказ от гаранцияОтказ от гаранция
ОбезщетенияОбезщетения
РазниРазни

ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА BUDGET

Правене на Резервации в този Сайт

Резервацията (независимо от това дали е потвърдени или не) не представлява договор за предоставяне на услуги за наемане на автомобил. Договорът се сключва в момента на наемането и се подчинява на законите на държавата, в която се същото се осъществява наема.


Общи разпоредби

Интернет сайтът и свързаната с него система за резервации (тук наричани заедно „Интернет сайт”) е собственост на и се експлоатира от Зодиак Юръп Лимитид Трейдинг (Zodiac Europe Limited Trading) като Бъджет Рент а Кар (Budget Rent a Car) с адрес Обединеното кралство, Бъркшър RG12 2EW, Бракнел, Парк Роуд. Зе целите на настоящите Условия думите „ние” и „наш” се отнасят до Budget. Използвайки този Интернет сайт, Вие се съгласявате, с тези Условия. Ако не сте съгласен(а) с приложимите Условия, Вие нямате право да ползвате този Интернет сайт.


Защита на личните данни

Всякаква лична информация, която ни предоставите, докато ползвате този Интернет сайт, ще бъде използвана в съответствие с нашата Политика за поверителност.


Използване на резервации

Основната цел на този Интернет сайт е да Ви се предостави възможност да направите валидна резервация за Вас и хората, които пътуват с Вас. Вие не трябва да правите каквито и да било спекулативни или неверни резервации. Ако злоупотребявате с предоставените Ви технически средства, може да Ви бъде отказан достъп до същите.


Права на интелектуална собственост

Всички търговски марки, авторски права, права върху бази данни и други права на интелектуална собственост върху материалите в този Интернет сайт (както и структурата и оформлението на този Интернет сайт), заедно с основните софтуерни кодове, са наша собственост или са собственост на нашите лицензианти. Без предварителното ни писмено съгласие, Вие нямата право да копирате, изменяте, променяте, публикувате, излъчвате, разпространявате, продавате или прехвърляте каквито и да било материали от този Интернет сайт или основните софтуерни кодове, изцяло или отчасти. Съдържанието на този Интернет сайт може да бъде теглено, разпечатвано или копирано за лично ползване от Ваша страна без търговска цел.


Разрешено ползване

Вие можете да използвате този Интернет сайт само в съответствие с настоящите Условия и във всички случаи за законни и подходящи цели, което включва спазване на всички приложими закони, наредби и етични кодекси в Обединеното кралство или други юрисдикции, откъдето влизате в този Интернет сайт.

В частност Вие се съгласявате да не:
• изпращате, предавате или разпространявате каквато и да било информация на или чрез този Интернет сайт, която е или може да бъде вредоносна, непристойна, клеветническа или противозаконна по някакъв начин;
• използвате този Интернет сайт по начин, които причинява или би причинил нарушаването на нечии права;
• правите каквито и да било неразрешени, неверни или измамни резервации;
• използвате софтуер, уреди или устройства, за да пречите или да се опитвате да пречите по електронен път или ръчно на експлоатацията или функционирането на този Интернет сайт, включително – но не само – качването или предоставянето на файлове, съдържащи повредени данни или вируси по какъвто и да било начин;
• триете, изменяте или увреждате графичния интерфейс и визуалното оформление на този Интернет сайт или основните софтуерни кодове;
• извършвате каквито и да било действия, които безпричинно или непропорционално натоварват този Интернет сайт или свързаната с него инфраструктура;
• получавате или опитвате да получите по какъвто и да било начин неразрешен достъп, до която и да било от нашите мрежи;
• ползвате техническото средство за резервации по начин, който пречи на ползването му от други потребители.

Без това да накърнява което и да било от другите ни права (съгласно закона или други), си запазваме правото:
• да анулираме резервациите Ви без да Ви даваме обяснения; и/или
• да Ви откажем достъп до този Интернет сайт, ако преценим (по наше собствено усмотрение), че нарушавате което и да било от настоящите условия.

Промени на този Интернет сайт

Ние имаме право да правим подобрения или промени на информацията, услугите, продуктите и други материали на този Интернет сайт или да прекратим същия във всеки един момент без предизвестие. Ние имаме право да изменяме настоящите Условия във всеки един момент като такива изменения влизат в сила незабавно след публикуването им на този Интернет сайт. Съобразно това, Вашият достъп до или ползването от Ваша страна на този Интернет сайт се считат за съгласие с изменените Условия.


Връзки към други Интернет сайтове

Този Интернет сайт може да включва връзки към други Интернет сайтове. Ние не отговаряме за такива други Интернет сайтове и за информацията, материалите, продуктите или услугите, съдържащи се в или достъпни сред/чрез тези Интернет сайтове. Достъпът до и ползването на такива Интернет сайтове от Ваша страна е единствено на Ваша отговорност.


Електронни писма по Интернет

Пълната сигурност на изпращаните по Интернет съобщенията не може да бъде гарантирана, защото те могат да бъдат прихванати, загубени или подправени. Следователно ние не отговаряме за точността на съобщенията, изпращани по електронната поща чрез интернет – независимо дали същите се изпращат от нас на Вас или обратното.


Гаранции

Ние не гарантираме, че достъпът Ви до Интернет сайта ще бъде непрекъснат или че няма да има грешки при същия или че информацията, данните, съдържанието, софтуера или други материали, достъпни чрез този Интернет сайт няма да съдържат бъгове, вируси, червеи, троянски коне или други вредоносни компоненти.


Сигурност

Ние ще вземем всички необходими мерки, за да гарантираме, че информацията, която обменяте с този Интернет сайт, използвайки техниката за резервации, ще остане поверителна и защитена от неразрешен достъп, но не гарантираме, че няма да има неразрешен достъп и не носим отговорност за какъвто и да било неразрешен достъп до тази информация.


Ограничаване на отговорността

В никакъв случай няма да носим отговорност за всякакви преки, косвени, специални, наказателни, назидателни или последващи загуби или щети от каквото и да било естество, произтичащи от достъпа до или ползването на този Интернет сайт, от Вашия достъп до горепосочените сайтове, за които има връзки в този Интернет сайт, включително пропуснати ползи и подобните им обезщетения независимо дали страните са предвиждали това или не и независимо от това дали същите се основават на нарушение на договор, деликт (включително небрежност), отговорност на производителя или на нещо друго, дори ако възможността за възникване на такива вреди е била съобщена.

Нищо от съдържащото се в настоящите Условия не изключва и не ограничава нашата отговорност за смърт или телесни повреди, дължащи се на проявена небрежност или умишлено предоставяне на неверни данни.


Отказ от гаранция

Информацията, услугите и материалите, публикувани на този Интернет сайт, може да съдържат технически неточности или типографски грешки. В тук съдържащата се информация периодично се внасят промени. Ние можем да правим изменения и/или промени на този Интернет сайт във всеки един момент.

Ние не гарантираме, че съдържащите се на този Интернет сайт информация, услуги или продукти са подходящи за каквито и да било цели. Информацията, услугите и продуктите се предоставят във „вида, в който са” без каквито и да било гаранции. До максимално разрешената от закона степен, ние не даваме каквито и да било гаранции и условия по отношение на информацията, услугите и материалите, включително имплицитни гаранции и условия за търговски вид, пригодност за конкретна цел, право на собственост или забрана за нарушаване на права.


Обезщетения

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите срещу и предпазите от каквато и да било отговорност, загуби, искове и разноски (включително съдебни разноски в разумен размер), свързани с нарушения на настоящите Условия от Ваша страна.


Разни

Настоящите Условия съдържат всички условия на договора Ви с нас относно ползването на този Интернет сайт от Ваша страна. От него се изключват всякакви други писмени или устни изявления (включително изявления в публикувани от нас брошури или рекламни материали).

Ползването на този Интернет сайт, всички изтеглени от него материали и действието на настоящите Условия се подчиняват на и тълкуват съобразно законите на Обединеното кралство и Вие се съгласявате да приемете не-изключителната юрисдикция на британските съдилища.


© Budget